ഇത് 1 ആഴ്ച്ച പുരട്ടിയാല്‍ മതി മുടി കാല് വരെ വളരും കട്ട്‌ ചെയ്യാതെ രക്ഷയില്ല..വീഡിയോ

Advertisement

ഇത് 1 ആഴ്ച്ച പുരട്ടിയാല്‍ മതി മുടി കാല് വരെ വളരും കട്ട്‌ ചെയ്യാതെ രക്ഷയില്ല..വീഡിയോ

Advertisement

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.