സോഡിയം കുറഞ്ഞു മരണം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ? എന്താണ് സോഡിയം കുറഞ്ഞാല്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌ എന്നറിയാമോ..വീഡിയോ

Advertisement

സോഡിയം കുറഞ്ഞു മരണം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ? എന്താണ് സോഡിയം കുറഞ്ഞാല്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌ എന്നറിയാമോ

Advertisement

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.