പൊതുവഴിയിലേക്ക് തുറന്നിട്ട കെട്ടിടത്തില്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തായി..വീഡിയോ

Advertisement

പൊതുവഴിയിലേക്ക് തുറന്നിട്ട കെട്ടിടത്തില്‍ പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തായി..വീഡിയോ

Advertisement

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.